BPO History

BPO Championship History

2018 – British Championships (Bids invited)
2017 British Championships, Port Talbot, Wales
2016 British Championships, Bridgend, Wales
2015 British Championships, Alexandria, Scotland
2014 British Championships, Kidderminster, England
2013 British Championships, Aldershot, England
2012 British Championships, Aldershot, England
2011 British Championships, Bath, England
2010 British Championships, Bath, England
2009 British Championships, Bath, England
2008 British Championships, Bath, England
2007 British Championships, Bath, England
2006 British Championships, Bath, England
2005 British Championships, Port Talbot, Wales
2004 British Championships, Buckley, Wales
2003 British Championships, Buckley, Wales
2002 British Championships, Aldershot, England
2001 British Championships, Aldershot, England
2000 British Championships, Aldershot, England
1999 British Championships, Aldershot, England
1998 British Championships, Fareham, England
1997 British Championships, Derby, England
1996 British Championships, Derby, England
1995 British Championships, Macclesfield, England
1994 British Championships, Andover, England